Noordzee enquête 2015


26-7

U vindt hem eind juli weer op de deurmat: de Noordzee enquête 2015! 

De Noordzee enquête is een internationale vragenlijst welke ingaat op de ervaringen van vissers over de toestand van visbestanden in de Noordzee. Het doel van de enquête is om de waardevolle praktijkkennis van vissers te bundelen, zodat deze gebruikt kan worden in bijvoorbeeld nationaal en internationaal beleid. In 2015 wordt dit onderzoek al voor de dertiende keer gehouden, onder Noordzeevissers uit Nederland, België, Denemarken, Engeland en Schotland. De acht vissoorten die jaarlijks onderdeel zijn van deze enquête betreffen kabeljauw, schelvis, wijting, koolvis, zeeduivel, Noorse kreeft, tong en schol.

ICES stelt jaarlijks adviezen op over de visbestanden in de Noordzee. Deze adviezen zijn belangrijk voor het vaststellen van de TAC en quota voor het volgende jaar. Door het meedoen aan de Noordzee enquête, komt er naast de wetenschappelijke modellen ook informatie beschikbaar vanuit de praktijk. En dat is belangrijk, omdat de beleving over deze onderwerpen erg kan verschillen tussen vissers, beleidsmakers en wetenschappers.

 Door mee te doen aan de enquête, kunnen we anderen inzicht geven in uw kennis over de Noordzee en uw kant van het verhaal vertellen over belangrijke onderwerpen als de visbestanden en uw economische omstandigheden. Genoeg reden om mee te doen dus!

Rapporten van vorige jaren kunt u vinden op www.nsss.eu 

Noordzee enquete 2015

Site-visit MSC puls


10-7

Op 26 maart 2015 is de CVO een MSC traject gestart voor de pulsvisserij. Een belangrijk onderdeel van het MSC traject is de zogeheten site-visit,  waarbij de certificeerder op bezoek komt om informatie over de visserij te verzamelen. Deze informatie wordt verzameld door het voeren van gesprekken met allerlei belanghebbenden die iets te maken hebben met de pulsvisserij. De informatie wordt vervolgens langs de criteria van MSC gelegd om te bekijken of MSC kan worden behaald. De MSC standaard is gebaseerd op drie principes; (1) status van het bestand, (2) impact van de visserij en (3) management van de visserij. 

De site-visit van MSC puls heeft plaatsgevonden van 29-6-2015 t/m 3-7-2015 in IJmuiden. Het assessment team heeft meerdere malen aangegeven terug te kunnen kijken op een goede en goed georganiseerde week. Het assessment team heeft een bezoek gebracht aan de OD1, gesprekken gevoerd met CVO, beide puls-leveranciers, de NVWA, ministerie van Economische Zaken, ILVO, IMARES, LEI en de maatschappelijke organisaties. Ook zijn ze aanwezig geweest bij de internationale workshop over puls op donderdag 2-7-2015 en hebben ze een bezoek gebracht aan de afslag in Den Helder op vrijdagochtend.

Naar alle waarschijnlijkheid zal de pulsvisserij op principe 1 (bestand) en principe 3 (management) voldoende scoren om MSC te kunnen behalen. Wel zal er dan op principe 3 een conditie komen voor het opzetten van een goede controle & handhaving voor de pulsvisserij. Dat is een goede zaak, omdat dit al langere tijd een wens is van alle betrokken partijen, inclusief de sector zelf. Men is daarom de afgelopen tijd ook hard aan de slag gegaan om het opzetten van de officiële controle & handhaving verder te brengen. In de tussentijd voert de CVO zelf controles uit (meer informatie) op de naleving van de voorwaarden in de ontheffingen. De voorlopige resultaten hiervan hebben we gedeeld met het assessment team tijdens de site-visit en waren eenduidig: alle 40 gecontroleerde schepen vissen binnen de randvoorwaarden van de derogatie. De CVO gaat door met het uitvoeren van deze controles totdat de officiële controle & handhaving volledig geïmplementeerd is. 

Net als bij andere bodemvisserijen, zal de score op principe 2 (impact) bepalend zijn voor het behalen van het MSC certificaat. Indien de totale score op principe 2 onvoldoende is om MSC te behalen, is dit naar alle waarschijnlijkheid gebaseerd op een te kort aan informatie over de impact op de lange termijn, en zeker niet op bewijs van een negatieve impact. De pulsvisserij is een nieuwe visserij en heeft nog niet de kans gehad om te bewijzen dat de lange-termijn effecten hiervan beperkt zijn. Simpelweg omdat de visserij nog niet zo lang plaatsvindt. Er is echter ook geen bewijs voor een significant negatieve impact en er is een hoop informatie wel beschikbaar over de puls; vangstsamenstelling, visserijverspreiding, effecten op kabeljauw, effecten op bodemdieren en bodem, effecten op schar, brandstofbesparing,  etc.). Het evenwicht tussen al deze zaken zal uitmaken of de score op principe 2 voldoende is of niet.

De komende maanden zal het assessment team de informatie verder uitwerken en de scores uitdelen. De CVO zal de eerste zijn die het concept rapport onder ogen krijgt. Op dat moment zullen we ook weten hoe we er voor staan. Wanneer de scores voldoende zijn, volgen er nog een aantal stappen in het MSC proces die hier verandering in aan kunnen brengen (bijvoorbeeld stakeholderconsultaties en bezwaarprocedures) voordat het certificaat kan worden uitgereikt.

Een overzicht van alle beschikbare informatie over de pulsvisserij is te vinden op www.pulsefishing.eu

Verhogen heffing tong tbv MSC puls


10-7

De heffing op tong ten behoeve van het MSC traject voor puls gaat per 29 juli 2015 omhoog van € 0,01 naar € 0,02 per kg aangelande tong. Afgelopen woensdag 8 juli hebben de PO’s die verenigd zijn in de CVO hier unaniem voor gestemd. Deze verhoging is noodzakelijk om de kosten te financieren die voortvloeien uit het MSC traject en de aanvullende onderzoeken die nodig zijn om de duurzaamheid van het pulstuig aan te tonen. Het is een investering in de toekomst en daarvoor wordt momenteel veel werk verzet om een algemene ontheffing en certificering met MSC mogelijk te maken. De heffing van € 0,02 gaat om een bruto bedrag, netto bedraagt dit € 0,016 per kg. De heffing geldt alleen voor de kotters met een pulsontheffing en zal via de afslagen geïnd ten behoeve van de CVO.

Verhogen overleving haaien en roggen


16-6

Vanaf maart 2015 is een deel van de pulsvloot gestart met een zogeheten ETP registratie. ETP staat voor ‘endangered, threatened or protected species’ oftewel kwetsbare soorten. Er is gestart met een lijst van 16 soorten, waaronder 6 haaiensoorten en 5 roggensoorten. Het doel van de registratie is om inzichtelijk te maken wat de interacties zijn van de pulsvloot met deze soorten. Het verzamelen en publiceren van deze gegevens is erg belangrijk om de kans op het behalen van het MSC certificaat voor puls te vergroten.

Naast het verzamelen van de informatie over vangsten, is het ook van belang dat er zo veel mogelijk wordt getracht de overlevingskansen van deze kwetsbare soorten te verhogen. Zo is het belangrijk dat de gevangen haaien en roggen, wanneer ze niet worden aangeland, zo spoedig mogelijk gecontroleerd terug gezet worden. Er wordt aangenomen dat haaien en roggen, mits goed behandeld aan boord, een goede kans hebben om na vangst weer verder te leven. Deze overlevingskansen kunnen worden verhoogd wanneer de haaien en roggen snel uit de vangst worden gehaald en voorzichtig terug gezet worden in zee. Daarbij is het belangrijk de haaien en/of roggen niet aan de staart vast te houden.

Voor de diverse soorten haaien en roggen in de Noordzee gelden verschillende regels. Deze regels (bijvoorbeeld een terugzetverplichting) staan aangegeven op de haaien en roggen zoekkaart uit 2012. Binnenkort wordt er een update uitgebracht van deze kaart, waar ook actuele status van deze soorten staat aangegeven. Tezamen met deze kaart zullen ook verdere maatregelen ter verhoging van de overleving van kwetsbare soorten worden verspreid.

Voor meer informatie over de ETP-registratie van de pulsvisserij klik hier.

Start MSC puls


26-3

Start MSC traject voor de pulsvisserij op tong en schol


Emmeloord, 26 maart 2015 - 
De Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) start op 26 maart 2015 een MSC traject (Marine Stewardship Council) voor de pulsvisserij op tong en schol. De CVO hecht er waarde aan de pulsvisserij te laten beoordelen binnen het sterke en onafhankelijke certificeringsprogramma van MSC, net zoals is gebeurd voor haar reeds gecertificeerde twinrig- en flyshootvisserij. Met het starten van dit traject is de CVO ervan overtuigd een grote stap voorwaarts te zetten in de verdere verduurzaming van de Nederlandse aanvoersector.

Binnen het MSC traject zullen alle bij de CVO aangesloten Nederlandse pulsvissers participeren; dit zijn 84 schepen onder Nederlandse en 8 schepen onder Duitse en Engelse vlag. Binnen een periode van 12 tot 18 maanden wordt door een onafhankelijk beoordelingsteam (Acoura Marine, voorheen bekend als Food Certification International) alle informatie over de pulsvisserij verzameld die nodig is om een oordeel te geven over de volgende drie onderwerpen: 1) de gezondheid van de visbestanden tong en schol, 2) de impact van het vistuig op het mariene ecosysteem en 3) het management van de visserij. “De pulsvisserij brengt een hoop ecologische voordelen en we hebben daarom vertrouwen in een positieve uitkomst van de MSC beoordeling. Als blijkt dat op bepaalde punten extra inzet kan worden gepleegd, zal CVO dat samen met haar pulsvissers oppakken.”, aldus Mark Goedhart, voorzitter van de CVO. Het proces verloopt geheel transparant en stakeholders kunnen hun interesse kenbaar maken om hieraan bij te dragen.

De pulstechniek is een relatief nieuwe vorm van visserij waarbij korte tijd een beperkt elektrisch veld op de zeebodem wordt opgewekt, om platvis zoals tong en schol uit de bodem op te schrikken. Deze techniek kenmerkt zich door een lagere impact op het bodemleven, minder discards en een lager brandstofverbruik dan de traditionele boomkorvisserij. Dit blijkt ook uit het onderzoek dat de afgelopen jaren is uitgevoerd naar de effecten van het vistuig, en waarbij de sector heeft samengewerkt met onderzoeksinstituten IMARES, het LEI en het Belgische ILVO. De resultaten van deze onderzoeken zijn terug te vinden op de website www.pulsefishing.eu. Naast de reeds beschikbare kennis wordt er op dit moment een grootschalig onderzoeksprogramma uitgewerkt, waarin de nadruk ligt op het inzichtelijk maken van de (ecologische) impact van een volledige transitie naar de pulskor.

Elektrisch vissen is vanuit de EU vooralsnog niet toegestaan (verordening Nr. 850-98), maar vanwege de positieve onderzoeksresultaten van de afgelopen jaren worden hier sinds 2007 ontheffingen op verleend. Deze ontheffingen worden grotendeels gebruikt voor de visserij op platvis en op beperkte schaal voor garnalen. De garnalenpuls valt buiten deze MSC beoordeling.

Reeds in 2011 heeft de CVO pulsvisserij een vertrouwelijke beoordeling doorlopen tegen MSC standaard 1.3, om inzichtelijk te maken op welke punten extra informatie en inzet nodig was. De verdere voorbereidingen op het doorlopen van een volledige MSC beoordeling zijn gebaseerd geweest op de resultaten van deze vertrouwelijke beoordeling. CVO heeft er voor gekozen deze lijn voort te zetten en de pulsvisserij te laten beoordelen volgens dezelfde standaard (versie 1.3). Op 1 april 2015 wordt versie 2.0 van de MSC standaard voor alle nieuwe visserijen van kracht. De CVO pulsvisserij zal, indien het certificaat wordt behaald, volgens de regels van MSC vanzelf in de nieuwe standaard mee gaan draaien.

Meer informatie:

Informatie over MSC twinrig in 2015


3-2

Eind januari is er een brief verstuurd naar alle deelnemers van het MSC twinrig, outrig en flyshoot certificaat met de informatie over 2015. Hier de belangrijkste informatie nogmaals op een rijtje:

  • Het basisbedrag voor deelname in 2015 bedraagt €250,- (excl. BTW). De facturen voor deze bedragen zullen half maart 2015 aan u worden verzonden.
  • Heffing voor 2015 bedraagt €0,01 per kg schol verkocht als MSC. Voor schol die aangeland is als MSC, maar niet is verkocht is als MSC geldt de heffing niet.
  • De heffing wordt ingehouden vanaf 1 januari 2015. Halverwege 2015 wordt bekeken of de heffing eventueel kan worden bijgesteld.
  • De heffing van €0,01 is inclusief 21% BTW, dus u kunt hier BTW over terug vragen. In 2015 zult per kwartaal een BTW-factuur van de CVO ontvangen.
  • De toeslag (voor de handel) van €0,10 per kg schol verkocht als MSC blijft gehandhaafd.
  • Indien u niet meer wenst deel te nemen aan het MSC certificaat voor twinrig, outrig en flyshoot in 2015 kunt u dit schriftelijk doorgeven tot uiterlijk 23 februari 2015 op het volgende adres: Coöperatieve Visserij Organisatie, t.a.v MSC twinrig, Postbus 64, 8300 AB Emmeloord
  • Er wordt geen opzegtermijn in acht genomen. Opzeggen voor 23 februari 2015 betekent dat u geen deelnemer meer bent na 23 februari 2015. Na deze datum kunt u geen MSC schol meer verkopen onder het certificaat van de CVO en zal er ook geen heffing meer worden ingehouden.

 

De volledige brief kunt u hier nalezen.

Onderzoek aantonen overleving van start op GO31


28-11

28-11-2014

Met de nieuwe EU aanlandplicht wordt internationaal de verplichting opgelegd dat een deel van de ondermaatse vis aan land moet worden gebracht. Een mogelijke uitzondering hierop zijn de soorten die -wetenschappelijk bewezen- een hoge overlevingskans hebben, nadat ze in zee zijn teruggegooid. Deze overlevingskansen moeten per soort en per visserijtechniek worden bepaald en kunnen worden opgenomen in het discardsplan, welke door de lidstaten rondom de Noordzee moet worden vastgesteld. Wat er onder een hoge overlevingskans wordt verstaan is nog niet bepaald.

In het verleden is al onderzoek gedaan naar de overleving van bijvangsten. Echter, de toen gebruikte methode is inmiddels verouderd, en de resultaten zijn daardoor niet meer representatief voor de huidige visserij. Halverwege 2014 is de CVO daarom begonnen met twee belangrijke projecten betreffende onderzoek naar de overleving van discards en het verbeteren van die overleving. Deze projecten worden ondersteund door het Europees Visserijfonds: Investeren in een duurzame visserij.

In project één wordt feitelijk onderzoek gedaan naar de overleving van discards zoals die nu is bij de verschillende vistechnieken en visgebieden. In project twee wordt gezocht naar aanpassingen in de verwerkingslijn die kunnen leiden tot een verdere verbetering in de overleving van discards.

De afgelopen maanden is er hard gewerkt door de verschillende projectpartners om de experimentele onderzoekreizen op zee tot in detail voor te bereiden. De eerste grote uitdaging hierbij was om een onderzoekaanpak vast te stellen, die wetenschappelijk verantwoord, internationaal afgestemd en praktisch toepasbaar is. Overlevingsonderzoek wordt niet alleen in Nederland uitgevoerd, maar ook andere landen zijn hier mee aan de slag gegaan. Wetenschappers hebben daarom het initiatief genomen om internationale richtlijnen op te zetten voor het doen van deze experimenten. Hierdoor kunnen resultaten tussen de verschillende landen en visserijen beter met elkaar worden vergeleken én zal er geen discussie achteraf meer plaatsvinden over de juistheid van het protocol. De komende week wordt in Kopenhagen daarover bij ICES verder overlegd. Vanuit Nederland zijn een aantal onderzoekers van Imares en Inger Wilms van de CVO daarbij aanwezig.

In het project is gekozen om gebruik te maken van een combinatie van twee methoden van meten van overleving. Daarbij kunnen we hopelijk in de nabije toekomst een groot aantal vissen doormeten. Enerzijds worden de discards na de vangst aan boord gehouden in een opvanginstallatie met waterbakken, waarbij sterfte wordt bekeken over een periode lang genoeg om een wetenschappelijk verantwoorde uitspraak te doen over overleving. De vissen worden in eerste instantie aan boord gemonitord en aan het einde van de visreis overgebracht naar IMARES te Yerseke. Hier wordt de overleving nog langer bijgehouden in het laboratorium. Anderzijds wordt er ook gekeken naar de reflexen en vitaliteit van de vis direct na de vangst. Het doel hier van is om de aan- of afwezigheid van reflexen te relateren aan sterfte, zodat we op termijn ook gegevens over sterfte kunnen verkrijgen door alleen reflexen te testen. Dit gaat snel en vraagt geen opslagruimte voor levende vis aan boord.

Naast het opzetten van een goede onderzoeksmethode, is er veel aandacht besteed aan het bouwen van een wetenschappelijk verantwoorde opvanginstallatie voor levende vis. Deze opvanginstallatie dient er voor om de discards na de vangst in te bewaren aan boord en te monitoren. In nauwe samenwerking met IMARES en ILVO is door Maaskant Shipyards een opvanginstallatie ontworpen die zo goed mogelijk de natuurlijke omgeving van de vis nabootst, maar vooral ook praktisch hanteerbaar is. In het ontwerp wordt de watertoevoer voor iedere bak apart verzorgd en hebben de bakken een kleur gekregen die vis geen onnodige stress geef. De bakken zijn geplaatst in een soort laden die onafhankelijk van elkaar kunnen worden bekeken zodat de vis niet onnodig wordt gestoord. Tevens is gedacht aan geluids- en temperatuurisolatie en zijn de afmetingen geoptimaliseerd met het oog op plaatsing onder de bak van een schip. De opstelling is uitvoerig getest in het laboratorium van IMARES met kweektong en gevangen tong, schol en schar. Deze bleven goed in leven.

Om eventuele effecten van het houden van de vis in de proefsopstelling in kaart te brengen, moeten we tijdens het onderzoek ook gebruik maken van controle-vis. Dit is een gangbare internationaal erkende werkwijze en deze vis moet gezonde, ondermaatse vis zijn, die enkele weken eerder is gevangen en levend aan land is gebracht. Na monitoring in het lab op eventuele sterfte, wordt de gezonde vis vervolgens meegenomen tijdens een onderzoekreis aan boord. Wanneer er sterfte in de controle vis wordt aangetroffen tijdens het onderzoek, kan dat te wijten zijn aan de opvang of de werkwijzen. Hiermee kunnen we de sterfte in de vis discards in het juiste perspectief zetten. De controlevis is een aantal weken eerder gevangen door de OD2 met korte trekken en liet een goede overleving zien.

Afgelopen week zijn waarnemers van IMARES voor het eerst mee geweest op de GO31 om het protocol en de proefopstelling te testen. Om vis individueel te kunnen volgen zijn er kleine merken (zgn. ‘pit tags’) onderhuids geplaatst, met een nummer dat kan worden uitgelezen en opgeslagen. Het individueel merken van de vis maakt het mogelijk om de vis dan toch te kunnen onderscheiden. Volgende week zal de overleving verder worden gevolgd en gekeken hoe deze in de tijd verloopt. De resultaten zullen over een aantal weken beschikbaar komen en zullen iets zeggen over de overleving van vis in die specifieke week en vangsttechniek.

De komende tijd zullen we meerdere onderzoekreizen gaan uitvoeren, zodat we een goed beeld krijgen van de overleving van discards van tong, schol en schar in verschillende perioden bij diverse vangst- en verwerkingstechnieken. Naar aanleiding van de testen in de eerste onderzoekweek zullen waarschijnlijk het protocol en de opvanginstallatie nog verder bijgesteld worden.

Volgens een van de opvarenden zijn de eerste indrukken met de nieuwe werkwijze positief. ‘Het viel niet tegen, maar in de werkwijze aan boord valt nog veel te verbeteren om de overlevingskansen te vergroten’, aldus de opvarende.

FAQ aanlandplicht


25-11

Naar aanleiding van de de bijeenkomsten over de aanlandplicht (24 oktober Stellendam, 25 oktober Urk) is er een FAQ gepubliceerd met antwoorden op veelgestelde vragen over de aanlandplicht. Deze kunt u openen via onderstaande link. Mocht uw vraag er niet bij staan dan kunt u contact opnemen met de Coöperatieve Visserij Organisatie (tel. 0527-698151, mail info@cvo-visserij.nl, per post: postbus 64, 8300 AB Emmeloord).

Veelgestelde vragen Aanlandplicht (versie 25-11-2014)

Nieuwe MSC standaard gelanceerd


10-10

De Marine Stewardship Council (MSC) heeft haar  standaard voor duurzame visserij geactualiseerd en gepubliceerd.

Versie 2.0 van de Certificeringseisen voor Visserijen weerspiegelt de meest recente wetenschappelijke kennis op het gebied van visserij en beheer. Deze standaard is in de afgelopen twee jaar ontwikkeld na veelvuldig overleg tussen de deskundigen uit de visserijsector zelf, wetenschappers, ngo’s en het uitgebreide netwerk van partners van MSC. De expertise van ruim 70 belanghebbenden uit de hele wereld is verwerkt in de nieuwe standaard.

Voor een aantal belangrijke kwesties wordt de lat hoger gelegd in de geactualiseerde standaard. Bijvoorbeeld over hoe er met bijvangst, kwetsbare mariene ecosystemen en gedwongen arbeid wordt omgegaan. De nieuwe standaard garandeert dat de visserijen die volgens de MSC-standaard zijn gecertificeerd, steeds volgens de meest actuele praktijkrichtlijnen werken om zo te waarborgen dat de visbestanden en het levensonderhoud voor de komende generaties worden veiliggesteld.

Certificeerders hebben nu zes maanden de tijd om de standaard te bestuderen en te implementeren. Vanaf 1 april 2015 zal iedere visserij die opgaat voor een MSC-beoordeling, worden beoordeeld op basis van de nieuwe standaard. Visserijen die reeds gecertificeerd zijn volgens de MSC-standaard moeten met ingang van 1 oktober 2017 de nieuwe standaard toepassen bij hun eerstvolgende herbeoordeling.

Voor de Coöperatieve Visserij Organisatie betekent dit dat het MSC certificaat voor twinrig, outrig en flyshoot bij de eerstvolgende hercertifcering (2016/2017) volgens de nieuwe MSC standaard zal verlopen. Het aanstaande MSC-traject voor de pulsvisserij zal waarschijnlijk starten vóór 1 april 2015 en daarmee nog onder de huidige MSC standaard vallen.

Heffing op tong voor MSC puls


28-7

Binnenkort zal er worden gestart met een MSC traject voor de pulskor op platvis. Om dit traject te financieren zal er zoveel mogelijk worden gezocht naar externe financiering. Het deel dat door sector zelf betaald wordt, zal worden opgebracht door het instellen van een heffing van € 0,01/kg op alle aangelande tong vanaf 1 augustus 2014. Tong aangeland door de staand want visserij is hier van uitgezonderd. De heffing wordt ingesteld door de Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO), uit naam van alle aangesloten kotter PO’s. De afslagen zijn hiervan op de hoogte gesteld. De verwachting is dat het MSC traject voor puls dit najaar officieel zal starten. Pulsvissers die hier een actieve rol in willen spelen, kunnen dit aangeven bij hun organisatie.