MSC puls

Start MSC traject voor puls
De Cooperatieve Visserij Organisatie is op 26 maart 2015 gestart met een MSC traject voor de pulsvisserij, gericht op tong en schol. Alle Nederlandse ondernemers aangesloten bij een PO welke onderdeel is van de CVO participeren in het traject (kijk hier voor de deelnemers). De CVO hecht er waarde aan de pulsvisserij te laten beoordelen binnen het sterke en onafhankelijke certificeringsprogramma van MSC, net zoals is gebeurd voor haar reeds gecertificeerde twinrig- en flyshootvisserij. Met het starten van dit traject is de CVO ervan overtuigd een grote stap voorwaarts te zetten in de verdere verduurzaming van de Nederlandse aanvoersector.

 

De beoordeling van de visserij
De beoordeling van de visserij zal plaatsvinden tijdens de zogeheten site-visit (van 29-6 t/m 3-7 in IJmuiden), waarbij de certificeerder Acoura Marine in gesprek gaat met de verschillende belanghebbenden. Het beoordelingsteam van Acoura Marine verzamelt tijdens de site-visit alle beschikbare informatie ten aanzien van de pulsvisserij en zal dit vervolgens langs de principes en criteria van MSC leggen. Per criterium wordt een score vastgesteld, waarna de gemiddelde totaalscore op drie verschillende hoofdonderwerpen (toestand van het bestand, ecologische effecten en management) bepaalt of MSC behaald kan worden of niet.

 

Gedragscode en boetereglement
Alle pulsvissers onder de CVO hebben een gedragscode ondertekend met gedragsregels ten aanzien van de pulsvisserij. De belangrijkste onderdelen van deze gedragscode zijn (1) de naleving van de voorwaarden zoals weergegeven in de pulsontheffing, (2) het registreren van gebruik tuig en maaswijdte en  (3) het registreren van de vangsten van kwetsbare en beschermde soorten. Voor de uitwerking van deze drie onderwerpen heeft de CVO de volgende acties ondernomen:

  1. het opstellen van een controle-plan en inzet van een onafhankelijke controleur, totdat de NVWA controle & handhaving van de pulsvisserij volledig geïmplementeerd heeft. Voor meer informatie zie ‘C&H’.
  2. het opstellen van een registratie van de gebruik van tuig en maaswijdte. Voor meer informatie zie ‘Registratie gebruik tuig’
  3. het opzetten van een ETP registratie. Voor meer informatie zie ‘ETP- registratie’. 


Overtredingen van de regels in de gedragscode zullen worden gesanctioneerd op basis van het ‘boetereglement MSC pulsvisserij’ dat is vastgesteld op de CVO vergadering van 9 april 2015. 

 

CVO Management Strategy
Daarnaast is de management strategie ten aanzien van de pulsvisserij vastgelegd in ‘CVO Management Strategy pulse fishery’. Dit document bevat onder andere de committment van CVO om bepaalde gegevens te verzamelen en openbaar te maken, zoals de visserijverspreiding en de aanlandingen. Daarnaast geeft het document weer welke stappen de CVO pulsvisserij de komende jaren gaat ondernemen op het gebied van onder andere onderzoek, controle & handhaving, habitat en de omgang met ETP soorten.