Controle & Handhaving

Pulsschepen moeten zich net als andere vissersschepen houden aan de reguliere wet- en regelgeving met betrekking tot visserij. Voor de pulsvissers gelden echter extra voorwaarden, namelijk de specifieke voorwaarden met betrekking tot het gebruik van elektriciteit zoals weergegeven in de derogatie.

Al lange tijd wordt er gewerkt aan een nuttige controle en handhaving voor de pulsvisserij. De afgelopen maanden zijn er goede stappen gezet, maar er is nog geen volledig geïmplementeerd systeem van kracht. Feitelijk betekent dit dat vissers zich aan de gestelde voorwaarden moeten houden, maar hier nog niet op gecontroleerd worden door de officiële autoriteiten. We vinden het als CVO echter belangrijk om te laten zien dat de pulsvissers opereren binnen de in officieel verband vastgestelde grenzen. De CVO heeft daarom zelf stappen ondernomen om een zinnige controle & handhaving op te zetten, totdat het officiële proces daadwerkelijk geïmplementeerd is.

De CVO heeft een gedragscode opgesteld die alle platvis pulsvissers hebben ondertekend. Hierin staat onder andere beschreven dat ze zich vrijwillig houden aan de voorwaarden zoals gesteld in de pulsderogatie en dat de deelnemers controles op de naleving hiervan zullen ontvangen aan boord. Er is een externe controleur aangesteld voor het uitvoeren van de controles. De controleur zal te werk gaan volgens een door CVO opgesteld controleprotocol en de bevindingen per deelnemer rapporteren aan het bestuur. De CVO zal naar aanleiding van de bevindingen eventuele overtredingen sanctioneren volgens een door CVO opgesteld en vastgesteld boetereglement.

De controles op de naleving van de pulsvoorwaarden zijn gestart in april 2015. Een volledige beschrijving van de aanpak van controle & handhaving van de pulsvisserij door de CVO, is te vinden in de volgende documenten: