ETP-registratie

Om goed inzicht te krijgen in de vangsten van kwetsbare en/of beschermde soorten in de pulsvisserij, is de CVO in maart 2015 een zogeheten ETP-registratie opgestart. ETP staat voor Edangered, Threatened and Protected species. Dit zijn soorten die om een bepaalde reden kwetsbaar of zeldzaam zijn, waardoor het belangrijk is om hier meer informatie over te verzamelen.

Voor het opzetten van de ETP-registratie heeft de CVO Stichting de Noordzee (SdN), Wereld Natuur Fonds (WWF) en de Nederlandse Elasmobranchen Vereniging (NEV) geconsulteerd. De lijst met soorten bestaat daarmee uit zowel soorten die onder MSC criteria worden beschouwd als ETP, als een aantal aanvullende soorten waarvan de NGO’s hebben aangegeven het belangrijk te vinden dat deze geregistreerd worden. De lijst met soorten is als volgt:

Groep No. Nederlandse naam Wetenschappelijke naam
Zeezoogdieren 1 Bruinvis Phocoena phocoena
2 Gewone zeehond Phoca vitulina
3 Grijze zeehond Halichoerus grypus
Haaien 4 Doornhaai Squalus acanthias
5 Ruwe haai Galeorhinus galeus
6 Reuzenhaai Cetorhinas maximus
7 Haringhaai Lamna nasus
8 Zee-engel Squatina squatina
9 Voshaai Alopius vulpinus
Roggen 10 Sterrog Amblyraja radiata
11 Stekelrog Raja clavata
12 Golfrog Raja undulata
13 Vleet Dipturus batis species complex (2 soorten)
14 Witte rog Raja alba
Vissen 15 Steur Acipenser sturio
16 Elft Alosa Alosa

 

Mede op basis van de consultatie met SdN, WWF en de NEV heeft de CVO  een protocol opgesteld, waarin staat beschreven op welke wijze de vissers deze vangsten gaan registreren. De ‘zoekkaart haaien en roggen‘ kan worden gebruikt om deze soorten goed te kunnen determineren. Meer informatie specifieke kenmerken van de soorten is te vinden in de factsheets onderaan deze pagina.

In 2015 zullen er minimaal 25 puls-schepen meedoen aan de ETP-registratie. Deze schepen zijn zo geselecteerd dat de groep representatief is voor de gehele Nederlandse pulsvloot. Op termijn wordt het aantal deelnemende schepen uitgebreid, evenals de lijst met soorten die moeten worden geregistreerd. De deelnemende schepen hebben allen een instructie ontvangen van CVO, inclusief het protocol, registratiedocument en de haaien en roggen zoekkaart.

Resultaten zullen worden verzameld en jaarlijks geanalyseerd en gepresenteerd aan de relevante partijen.

Relevante documenten ETP-registratie:
- Protocol digitale ETP-registratie (Versie 4, september 2015)
- Presentatie uitleg ETP registratie (september 2015)
-
Zoekkaart haaien en roggen
Voorbeeld digitale registratie document
- Overzicht deelnemers ETP-registratie
- Beschrijvingen haaien en roggen (Visserijnieuws nr. 26, 26 juni 2015)

Voor de deelnemers die de gegevens liever op papier willen registreren, zijn de volgende documenten beschikbaar:
- Protocol papieren ETP-registratie (versie 2, augustus 2015)
Registratie blad gebruik tuigen (A3)
- Registratie blad vangsten ETP (A3)
- Registratie blad vangsten stekelrog (A4)

Factsheets haaien:
-
 Doornhaai
- Gevlekte gladde haai
- Gladde haai
- Haringhaai
- Hondshaai
- Kathaai
- Reuzenhaai
- Ruwe Haai
- Voshaai
- Zee-engel

 Factsheets roggen:
- Blonde rog
- Gevlekte rog
- Golfrog
- Grootoogrog
-
 Pijlstaartrog
- Stekelrog
- Sterrog
- Vleet
- Witte rog