Aanlandplicht projecten

Aanlandplicht projecten CVO

De Europese visserij heeft sinds 1 januari 2015 te maken met de aanlandplicht: het verplicht aan land brengen van alle vangsten – zowel commerciële als bijvangsten – voor vissoorten waarvoor een vangstquotum geldt. Tot nog toe wordt ongewenste bijvangst (discards) overboord gezet. Denk aan ondermaatse vis, vis die ‘boven het quotum’ wordt gevangen of vis die voor de betreffende visser commercieel niet interessant is. Een deel van de vis die wordt teruggezet in zee overleeft, een ander deel niet. De Europese Commissie, de Europese Raad en het Europees Parlement kwamen in 2013 overeen dat deze ‘verspilling’ van vis – en de terugloop van de visstand die daar mogelijk het gevolg van is – stapsgewijs moet worden teruggebracht tot nul. Daarom is het voor delen van de Europese visserij sinds 1 januari 2015 verplicht om de discards aan te landen. Aan de wal worden de discards verwerkt tot bijvoorbeeld vismeel. Met de invoering van de aanlandplicht zet de overheid de visserijsector aan tot innovaties: de ontwikkeling van nieuwe, betere vangst- en verwerkingsmethoden, waardoor de hoeveelheid bijvangst en de sterfte ervan zoveel mogelijk worden teruggedrongen.

Voor de demersale visserij – in Nederland gaat het dan vooral over platvis – wordt de aanlandplicht tussen 2016 en 2019 gefaseerd ingevoerd. In de pelagische sector is de aanlandplicht al sinds 1 januari 2015 van kracht. Daar gaat het onder andere om haring en makreel. Invoering van de aanlandplicht in Nederland Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) is zeven projecten gestart met als doel de aanlandplicht uitvoerbaar, naleefbaar en handhaafbaar te maken. Alle projecten worden (mede) gefinancierd vanuit het Europees Visserijfonds ‘Investering in Duurzame Visserij’. Hieronder beschrijven we vraagstelling en doel van de projecten, alsmede de stand van zaken op dit moment. Op termijn kan de conclusie zijn dat de sector meer tijd nodig heeft voor de invoering van de aanlandplicht en/of dat de uitvoering en handhaving op onderdelen niet te realiseren is.

In mei 2015 is er een folder uitgebracht met een korte beschrijving van de projecten ten aanzien van de aanlandplicht onder de CVO.

– folder aanlandplichtprojecten CVO 2015 (NL)
– folder aanlandplichtprojecten CVO 2015 (Engels)

foto-visnetten
foto-op-een-boot
Europees Visserijfonds:
Investering in duurzame visserij